Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, η Plural Consulting παρέχει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Υποστηρίζουμε κάθε είδους επιχείρηση, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η λογιστική, εξασφαλίζοντας έγκαιρη, έγκυρη και ποιοτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα, για την οποία χαράσσεται εξατομικευμένη και εξειδικευμένη στρατηγική.

Προτεραιότητα της Plural Consulting είναι να χτιστεί και να διατηρηθεί μια μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη των πελατών μας.

✔  Σύσταση εταιρειών και υποκαταστημάτων (ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές, συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις)
✔  Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
✔  Τήρηση και παρακολούθηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας
✔ Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
✔ Υποστήριξη κατά την διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
✔ Διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.ΜΗ., Περιφέρεια)
✔ Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η Plural Consulting αναγνωρίζοντας ότι, το νομοθετικό φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο, αναλαμβάνει με πλήρη συνέπεια το φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας.

Παρέχουμε συμβουλές και υπολογίζουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις φορολογικές συνέπειες για κάθε επιχείρηση.

Η ποιότητα των φορολογικών μας υπηρεσιών, διασφαλίζει στους πελάτες μας την έγκαιρη κάλυψη κάθε φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον εντοπισμό των φορολογικών κινδύνων, ορίζουμε τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης για την εξάλειψή τους και την εφαρμογή φορολογικών στρατηγικών που συμπληρώνουν τους επιχειρησιακούς και λειτουργικούς στόχους κάθε επιχείρησης.

✔ Στρατηγικός φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησής σας
✔ Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
✔ Αξιοποίηση φορολογικών ευεργετημάτων μέσω αναπτυξιακών νόμων
✔ Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
✔ Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Transfer Pricing
✔ Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
✔ Υπηρεσίες Φορολογικού αντιπροσώπου

Εργατικά

Στην Plural Consulting παρέχουμε έγκυρες και αποτελεσματικές συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Εγγυόμαστε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της μισθοδοσίας και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της επιχείρησής σας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας διενεργούν αποτελεσματικά το σύνολο των εργασιών για την μισθοδοσία κάθε είδους επιχείρησης, με υπηρεσίες πλήρως μηχανογραφημένες, καλύπτοντας κάθε ανάγκη, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και αριθμού απασχολουμένων.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας βασίζεται στην εναρμόνιση της επιχείρησης με το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο και την άμεση και ορθή διαπεραίωση κάθε διαδικασίας, με στόχο την αποφυγή δαπάνης και χρόνου.

✔  Έκδοση και Διαχείριση Μισθοδοσίας προσωπικού
✔ Προϋπολογισμός και ανάλυση κόστους μισθοδοσίας
✔ Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων
✔ Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
✔ Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων προσωπικού
✔ Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού
✔ Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού λογιστηρίων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εξειδίκευση και η εμπειρία που διαθέτουμε στην Plural Consulting συμβάλλει στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησής σας.

Οργανώνουμε επιχειρησιακά σχέδια, διενεργούμε ελέγχους, αξιολογούμε (επιδοτούμενα ή μη) επενδυτικά προγράμματα, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και παρέχουμε συμβουλές διαχείρισης ρίσκου.

Σε ένα ευμετάβλητο και σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου απαιτείται αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδιασμού (Business Plan), με ανάλυση, σχεδιασμό, πρόβλεψη και αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Προτείνουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτές και παρακολουθούμε την ορθή εφαρμογή τους.

✔ Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan)
✔ Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας
✔ Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και μείωσης κόστους
✔ Σύνταξη προυπολογισμών (Budgeting)
✔ Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού (Cash flow)
✔ Εκπόνηση μελετών και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος)
✔ Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων (Project Management)
✔ Ρύθμιση οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)

Νομικές Υπηρεσίες

Η Plural Consulting, έχοντας μεγάλη εμπειρία και γνώση, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί θεμάτων εταιρικού δικαίου, αναλαμβάνει την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εταιρικών μορφών και βοηθά αποφασιστικά στην επιλογή της βέλτιστης νομικής μορφής κάθε επιχείρησης.

Αναλαμβάνει την σύνταξη εταιρικών καταστατικών όλων των μορφών αλλά και ειδικών συμφωνητικών μεταξύ των εταίρων ή των μετόχων, για θέματα που δεν αποτυπώνονται στα καταστατικά των εταιρειών.

Βοηθά στην σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης της διοίκησης, πλήρως εναρμονισμένα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συμμετέχει στην σύνταξη συμφωνητικών με πελάτες, προμηθευτές ή τρίτους, με σκοπό αφ’ ενός την πλήρη αποτύπωση αλλά και τον μηδενισμό των ενδεχόμενων κινδύνων που μπορεί να υφίστανται.

✔ Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί του εμπορικού δικαίου, Ν. 4548/2018 (Α.Ε.) – Ν. 3190/1955 & Ν. 4541/2018 (Ε.Π.Ε.) – Ν. 4072/2012 (Ι.Κ.Ε.)
✔ Σύνταξη καταστατικού εταιρείας
✔ Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής
✔ Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
✔ Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων
✔ Σύνταξη συμφωνητικών με πελάτες, προμηθευτές και τρίτους.

Start-up Εταιρειών

Η γνώση και η εμπειρία που διαθέτουμε βοηθούν στην επιλογή του βέλτιστου εταιρικού σχήματος, στις διαδικασίες σύστασης & έναρξης δραστηριότητας κάθε επιχειρηματικού σχήματος αλλά και στην διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την έναρξη υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Στο σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου απαιτείται αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων αλλά και μεθοδικότητα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting) και την οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού (Cash flow).

Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη του συμβολαίου μίσθωσης για την έδρα της επιχείρησης ή, όπου είναι δυνατό, παρέχουμε την φιλοξενία της έδρας της επιχείρησής σας.

✔ Συμβουλευτική βέλτιστου επιχειρηματικού σχήματος
✔ Σύσταση εταιρείας και υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας
✔ Φιλοξενία έδρας της επιχείρισής σας
✔ Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης
✔ Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού (Cash flow)
✔ Σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος)